Výrobní divize

Kolejové stavby

Divize kolejových staveb zajišťuje především výstavbu, rekonstrukci a údržbu železničních drah, stanic, nástupišť, železničních přejezdů a objektů železničního svršku a spodku včetně trolejového vedení. Provádí údržbu a zřízení bezstykové koleje a regeneraci výhybek a výhybkových částí.

Další stavební činnosti:

 • výstavba, rekonstrukce a oprava silnic a komunikací
 • výstavba, rekonstrukce obslužných komunikací, stezek, pěších zón a chodníků
 • výstavba, rekonstrukce zpevněných ploch, parkovišť, ramp, nájezdů,zpomalovacích zón a speciálních staveb
 • výstavba sportovišť a zařízení pro volný čas
 • realizace stavebních objektů inženýrských sítí a pozemního stavitelství

Součástí divize kolejových staveb je středisko mechanizace , středisko MTZ (materiálně-technického zabezpečení) a středisko specializovaných činností. 

button

Mostní stavby

Z důvodu rozšiřování a zkvalitňování služeb našim zákazníkům vznikla v roce 2015 divize mostních staveb jako nejmladší divize společnosti. V současné době se úspěšně rozvíjí a doplňuje  své řady o nové zaměstnance.

Mezi hlavní činnosti divize patří:

 • rekonstrukce a opravy mostů na železničních tratích, silnicích I.,II.,III. třídy a místních komunikacích
 • opravy propustů
 • sanace železobetonových konstrukcí
 • rekonstrukce a opravy opěrných zdí (gabionových, kamenných i železobetonových) a obkladových zdí

button

Údržba vleček

Údržba a servis železničních vleček sahá do daleké historie společnosti, jelikož to byly právě údržbové práce na vlečkách, které stály u zrodu dnešního VIAMONT Servisu. Údržba vleček je stále velice důležitou činností a proto naše výrobní střediska najdete u elektráren v Ledvicích, Tušimicích a Mělníku.

Zabýváme se:

 • výstavbou, rekonstrukcí, opravami a údržbou železničních vleček
 • zajištěním kontrolní a dohlédací činnosti na drahách – kolejového spodku, svršku a trolejového vedení dle prováděcí vyhlášky č.    177/1995 Sb. stavební a technický řád drah zákona č. 266/1994 Sb. o drahách a dle norem a vnitřních předpisů SŽDC
 • operativním, technickým řešením mimořádností a mimořádných událostí
 • zajištěním bezpečnosti provozu
 • naše výrobní střediska jsou rozmístěna v Ledvicích, Tušimicích a v Mělníku.

button